O Nas

Program badawczy Katedry Języka Polskiego jako Obcego UJ charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem zagadnień podejmowanych przez pracowników. Obok badań o charakterze glottodydaktycznym –  obejmujących tematy uczenia się i nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w Polsce i za granicą – przedmiotem zainteresowania Katedry są także tematy z zakresu wielojęzyczności polsko-obcej (indywidualnej i grupowej) oraz kontaktów językowych polsko-obcych. Najważniejsze zagadnienia badawcze podejmowane w ostatnim okresie działalności Katedry to:

  • nauczanie różnych części systemu językowego polszczyzny (np. gramatyki, słownictwa, frazeologii);
  • nauczanie sprawności językowych (np. mówienia, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, pisania po polsku);
  • nauczanie kultury polskiej w ujęciu interkulturowym;
  • metody i podejścia stosowane w nauczaniu języków obcych (np. podejście komunikacyjne, podejście zadaniowe; metoda projektów);
  • wspomagane komputerowo (ang. CALL) uczenie się i nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
  • uczenie się języka polskiego jako obcego i drugiego (np. motywacja, strategie czytania hipertekstu)
  • dwujęzyczność polsko-obcej w różnych krajach świata (np. w Brazylii, Australii, Argentynie, Mołdawii, na Bliskim Wschodzie)

Fotoreportaże