dr Dominika Izdebska-Długosz

Stanowisko: asystent

Absolwentka Polonistyki UJ (2002). Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy „Błędy gramatyczne w pracach pisemnych studentów ukraińskojęzycznych uczących się języka polskiego jako obcego” pod kierunkiem dr hab., prof. UR Ewy Dźwierzyńskiej (Uniwersytet Rzeszowski, 2018). W latach 2002–2005 uczyła języka polskiego w Armenii; 2006–2009 w Szkole Języków Obcych GLOSSA w Krakowie; 2012–2017 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jako lektor języka polskiego jako obcego dla Ukraińców. Od 2017 r. współpracuje ze Szkołą Letnią Języka Polskiego i Polskiej Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 2018 r. uczy kontrastywnie gramatyki grupy słowiańskie w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ.

Od 2019 r. koordynator Sieci współpracy i samokształcenia w SPPPDDZNE w Krakowie dla nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji, wielokulturowości i nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego.

Autorka artykułów z zakresu nauczania języka polskiego użytkowników języków wschodniosłowiańskich oraz socjologii migracji. Prowadzi badania nad polsko-ukraińskim interjęzykiem.

Zainteresowania naukowe: interferencja w językach słowiańskich, kontrastywność w nauczaniu języka polskiego użytkowników języków wschodniosłowiańskich, interjęzyk.

Członek Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego.

Strony WWW

Dominika Idebska-Długosz w USOSWeb

Wybrane publikacje

Książki

Być nauczycielem polonistą – z przeszłością ku przyszłości. Rozważania pedeutologiczne, Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Lwów 2017, ss. 192.

Publikacje w czasopismach (wybór)

Błędy leksykalne w wypowiedziach pisemnych ukraińskojęzycznych studentów uczących się języka polskiego jako obcego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 83. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6”, red. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, A. Stasienko, A. Żarska, Rzeszów 2014, 133–143.

Najczęstsze błędy gramatyczne w pracach pisemnych ukraińskojęzycznych studentów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 83. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6”, red. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, A. Stasienko, A. Żarska, Rzeszów 2014, 144–155.

Uczyć czy nie uczyć? – Przemiany miejsca i roli gramatyki w świetle metod nauczania języków obcych, "Acta Humana" 7 (2016), ISSN 2082-4459, 93–103.

Ukraińcy o własnych błędach w polszczyźnie – przykład statystycznej analizy danych w glottodydaktycznych badaniach eksploracyjnych, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, ISSN 2081-1128, 2017, 237–253.

Publikacje w pracach zbiorowych (wybór)

„Czyje są te syny?” czyli o błędach w rodzaju męskoosobowym popełnianych przez studentów ukraińskojęzycznych, w: Horyzonty nauczania języka polskiego jako obcego, red. A. Kwiatkowska, A. Roter-Bourkane, Wydawnictwo TetraStudio, Poznań 2016 (e-book), 43–57.

Analiza kontrastywna, lapsologia czy interjęzyk? Jak badać błędy studentów ukraińskojęzycznych w polszczyźnie, w: Procesy migracyjne we współczesnym świecie: wyzwania dla społeczności międzynarodowej. Tom 2, red. R. Kordonski, O. Kordonska, Ł. Muszyński, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki, Lwów-Olsztyn 2016, 158–169.

Wizerunek Polski wśród Ukraińców rozpoczynających studia w Polsce, w: Sąsiedztwa III RP – Ukraina. Zagadnienia społeczne, red. M. Dębicki, J. Makaro, Wydawnictwo Gajt S.C., Wrocław 2015, 272–284.

O błędach rodzaju gramatycznego w polszczyźnie studentów ukraińskojęzycznych, w: Pogranicza (nie tylko) Podkarpacia, red. J. Pasterska, S. Uliasz, A. Luboń, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, 47–60.

„Za tym czasem, co spędziłem w Polsce” – błędy w użyciu okolicznika czasu w języku polskim na podstawie prac pisemnych studentów ukraińskojęzycznych, w: Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność, red. I. Bundza, J. Kowalewski, A. Krawczuk, O. Slywynski, „INKOS”, Kijów 2016, 395– 407.

O polsko-ukraińskim kontakcie językowym i kulturowym na przykładzie nauczania polszczyzny w środowisku ukraińskojęzycznym, w: Współczesny świat słowiański, red. K. Feruga, A. Ostrowska-Knapik, Praha 2016, 225–234.

Konfrontatywność, dryl i tłumaczenie – koncepcja książki „Po polsku bez błędu. Zbiór ćwiczeń z gramatyki języka polskiego dla studentów ukraińskojęzycznych (A1‒B1)”, red. A. Krawczuk, I. Bundza, „INKOS”, Kijów 2018, 379–392.

Podręczniki

Po polsku bez błędu. Zbiór ćwiczeń z gramatyki języka polskiego dla studentów ukraińskojęzycznych (A1–B1), Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne „Absolwent”, Rzeszów 2017, ss. 130.

Pełna lista publikacji

 

Uczestnictwo w grantach

2008–2009: Realizacja badań sondażowych w ramach projektu badawczego finansowanego przez MNiSW „Analiza społecznych konsekwencji przemian edukacyjnych w Polsce";

2008–2009: Ekspert do spraw badań jakościowych w projekcie ,,Mroczna Strona Granicy – skala i przyczyny występowania „szarej strefy” w powiatach woj. podkarpackiego graniczących z Ukrainą” realizowanego przez BD Center w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.