Dr Magdalena Knapek

Stanowisko: asystent z doktoratem

 

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2010), uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwa na podstawie rozprawy „Zaburzenia przetwarzania porządków linearnych w języku dzieci pięcio- i sześcioletnich” (Wydział Polonistyki UJ). Ukończyła studia podyplomowe z Terapii zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu (UJ, 2010), Logopedii (Akademia „Ignatianum”, 2011), Organizacji i zarządzania oświatą (UP 2017). Od 2011 r. pracuje jako logopeda – obecnie w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju mowy dzieci wieku niemowlęcym i przedszkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem budowania kompetencji językowej i komunikacyjnej dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją oraz niedosłuchem. Druga kadencję jest członkiem zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Związku Logopedów.

 

Jej zainteresowania naukowe skoncentrowane są na logopedii w aspekcie lingwistyki humanistycznej. Zajmuje się rozwojem języka w życiu prenatalnym, zaburzeniami mowy u dzieci z poważnymi deficytami rozwojowymi, bada zależności między opóźnieniem w rozwoju mowy a problemami laryngologicznymi. Współpracuje ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie oraz Szpitalem im. L. Rydygiera w Krakowie. Promotorka kilkudziesięciu prac dyplomowy na Akademii Krakowskiej.

 

Strony WWW

Magdalena Knapek w USOSWeb

 

Publikacje

 

Młyński R., Knapek M., Wójcik-Topór P., 2019, Logopedyczne studia magisterskie w formule problem-based learning, Kwartalnik Polonicum, nr 31/32, s. 63-69.

Knapek M., Chlanda A., 2017, Opóźniony rozwój mowy – etiologia, diagnoza, terapia, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica, nr 6, s. 141-164.

Knapek M., 2017, Lateralizacja a dysleksja. O asymetrii funkcjonalnej mózgu i uczeniu się w kontekście badań własnych, Neurolingwistyka praktyczna, nr 3, s.47-66.

Knapek M., 2013, Lateralizacja a zaburzenia przetwarzania porządków linearnych w języku dzieci pięcio- i sześcioletnich [w:] M. Michalik, A. Siudak, H. Pawłowska-Jaroń (red.), Nowa Logopedia, t. 4: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, Kraków: Collegium Columbinum, s. 281-291.

Knapek M., 2013, Terapia neurobiologiczna jako sposób postępowania logopedycznego w opóźnionym rozwoju mowy. Doniesienia z praktyki [w:] E. Kochanowska, J. Wojciechowska (red.), Dziecko w przestrzeni słów i znaczeń, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej.