Dr Małgorzata Banach

Stanowisko: asystent z doktoratem

Inne funkcje: koordynator  ds. certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy „Rozumienie tekstu pisanego przez zdających egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B2 w latach 2005-2008” (Wydział Polonistyki UJ, 2015). Uczy cudzoziemców języka  polskiego w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ (od 2010) oraz w Szkole Letniej Języka i Kultury Polskiej UJ (od 2008). W Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie koordynuje pracami ośrodka egzaminacyjnego, w którym przeprowadzane są państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego (od 2016). W latach 2008-2010 pracowała jako lektor języka polskiego w Dipartimento di Lingue e Civilta’ dell’Europa Centro-Orientale na Universita’ degli Studi di Udine (Włochy). Członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów oraz Zewnętrznego Zespołu Autorów Zadań, działających w ramach certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego (od 2012); egzaminator podczas państwowych egzaminatorów certyfikatowych w kraju i za granicą (od 2013).  Jej zainteresowania naukowe dotyczą testowania znajomości języków obcych, sprawności rozumienia tekstów obcojęzycznych, metodyki nauczania języków oraz glottodydaktyki porównawczej.  

 

Publikacje

Banach M., Bucko D., 2019, Rozumienie tekstu pisanego w języku obcym. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Banach M., 2019, Certyfikatowe testy z języka polskiego i angielskiego na poziomie C2 w ujęciu porównawczym, Neofilolog, nr 53/1, s. 71-88.

Banach M., 2018, Rozumienie tekstu pisanego przez zdających egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego, Język polski, z. 2, R. XCVIII, s. 61-80.

Banach M., 2016, Alternatywne sposoby sprawdzania i oceny recepcji pisemnej w glottodydaktyce [w:] I. Janowska, P. Gębal (red.), O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 340-352.

Banach M., 2013, Testy rozumienia tekstów pisanych w egzaminach certyfikatowych z języka polskiego, angielskiego i włoskiego na poziomie B2, Języki Obce w Szkole, nr 3, s. 34-39.

Banach M., 2013, Czy studenci włoscy uczą się z pasją języka polskiego? O specyfice nauczania języka obcego studentów włoskojęzycznych – wybrane problemy [w:] A. Rabczuk (red.). Edukacja Międzykulturowa. Forum Glottodydaktyczne. Materiały z Konferencji Naukowej (publikacja PDF), Warszawa, s. 167-175.

Banach M., 2011, Tekst trudny, czyli… jaki? O czynnikach wpływających na trudność tekstu, Polonica XXXI, s. 27-35.

 

Uczestnictwo w grantach

Testowanie i ocenianie biegłości językowej uczniów szkół polonijnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej 2017; uczestnik