Dr Rafał Młyński

Stanowisko: asystent z doktoratem

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy doktorskiej „Język polski dzieci dyslektycznych w sytuacji ich bilingwizmu. Analiza przypadków” (Wydział Polonistyki UJ). Ukończył studia magisterskie z filologii polskiej o specjalności logopedycznej oraz studia podyplomowe z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego (Wydział Polonistyki UJ). Visiting Scholar w College of Education i School of Applied Health and Communicative Disorders w Northern Illinois University (DeKalb, IL), gdzie odbywał staże naukowe i dydaktyczne.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień diagnozy i programowania terapii logopedycznej dzieci dwujęzycznych oraz dydaktycznej współpracy logopedów i nauczycieli języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego.

Strony WWW

Rafał Młyński w USOSWeb


Publikacje:

Młyński R., 2020, Interactionist interpretation of the communicative competence of a bilingual child suspected of dyslexia, LingVaria, nr 1 (29), s. 215-225.

Młyński R., Redkva M., 2019, Diagnoza logopedyczna kompetencji językowych wielojęzycznych dzieci z Ukrainy, Logopedia Silesiana, t. 8, s. 282-294.

Młyński R., Knapek M., Wójcik-Topór P., 2019, Logopedyczne studia magisterskie w formule problem-based learning, Kwartalnik Polonicum, nr 31/32, s. 63-69.

Młyński R., 2016, Lingwistyczne objawy dysleksji i dwujęzyczności. Próba analizy różnicowej zachowań językowych [w:] R. Dębski, W. Miodunka (red.), Bilingwizm polsko-obcy. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków, Kraków: Księgarnia Akademicka, s.119-131.

Młyński R., 2013, Samoświadomość przynależności kulturowej dwujęzycznych braci z wykorzystaniem teorii leksykultury Roberta Galissona [w:] I. Nowakowska-Kempna (red.), Studia z logopedii i neurologopedii, Kraków: Wydawnictwo WAM, s. 151-158.

Młyński R., 2012, Dwujęzyczność dziecięca w perspektywie glottodydaktyki i logopedii. Próba syntezy [w:] M. Michalik, A. Siudak, Z. Orłowska-Popek (red.), Nowa Logopedia. Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej, t. 3, Kraków: Colegium Columbinum, s. 93-111.

Młyński R., 2012, Terapia logopedyczna i wspomaganie edukacyjne dziecka dwujęzycznego z dysleksją (na przykładzie argentyńskiego ucznia w polskiej szkole) [w:] D. Krzyżyk, A. Guzy (red.), Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, t. 1, Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, s. 152-161.

Młyński R., 2010, Obraz rodziny w wypowiedziach bilingwalnego chłopca [w:] M. Michalik, A. Siudak (red.), Nowa Logopedia. Zagadnienia mowy i myślenia, t. 1, Kraków: Collegium Columbinum, s. 219-232.