Dr hab. Iwona Janowska, prof. UJ

Stanowisko: profesor nadzwyczajny UJ

Inne funkcje: Kierownik Katedry Języka Polskiego jako Obcego
Zastępca Dyrektora CJKPŚ ds. naukowo-dydaktycznych       

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa – na podstawie rozprawy „Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego”, Wydział Polonistyki 2011.
Ukończyła studia magisterskie (1996), a następnie doktoranckie w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2000 r obroniła pracę doktorską pt. „La didactique de la grammaire du français langue étrangère.”
W swojej pracy badawczej zajmuje się zastosowaniem podejścia ukierunkowanego na działanie w nauczaniu/uczeniu się języków obcych oraz planowaniem dydaktycznym.
Jest autorką monografii oraz artykułów z zakresu glottodydaktyki i metodyki nauczania języków obcych, programów nauczania języka francuskiego i języka polskiego jako obcego, zbiorów zadań do nauczania języka francuskiego i polskiego jako obcego.
Prowadzi zajęcia z dydaktyki języka polskiego jako obcego na studiach magisterskich i studiach podyplomowych na Wydziale Polonistyki UJ; organizuje i prowadzi warsztaty szkoleniowe w kraju i za granicą dla nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego.
Od 2009 roku jest sekretarzem Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Stowarzyszenia „Bristol” – polskich i zagranicznych nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych.

 

Strony www

Iwona Janowska w USOSWeb

Iwona Janowska w bazie Nauka Polska


Książki

Janowska, I. (2019) Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Biblioteka „LingVariów” Glottodydaktyka, t.17, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Janowska, I. (2011). Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego. Kraków: Universitas.

Janowska, I. (2010). Planowanie lekcji języka obcego, Kraków: Universitas.

Redakcja naukowa tomów

Iwona Janowska, Anna Seretny (red.) (2019). Ocenianie formalne, Neofilolog nr 53/1, Poznań-Kraków: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne.

Janowska I., Gębal P. E., (red.) (2016). O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś, Biblioteka „LingVariów”. Glottodydaktyka t. 15. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Janowska, I., Lipińska E., Rabiej A., Seretny A., Turek P. (red.) (2011, 2016). Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Inne wybrane publikacje

Janowska, I. (2018). Wpływ europejskiej polityki językowej na dydaktykę języka polskiego jako obcego, Język Polski XCVIII, z. 2, 105-122.

Janowska, I. (2017). Zadanie – kluczowe pojęcie współczesnej glottodydaktyki
w: E. Kubicka, M. Berend, M. Rittner (red.) Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV (s. 43-62). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Janowska, I. (2017). Mediacja i działania mediacyjne w glottodydaktyce, Języki Obce w Szkole 3, 80-86.

Janowska, I. (2016). Od metody gramatyczno-tłumaczeniowej do mediacji językowej. Tłumaczenie w dydaktyce języków obcych w: E. Lipińska, A. Seretny (red.) Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym (s. 37-53). Kraków: Księgarnia Akademicka.

Janowska, I. Bodzioch M. (2016). Trening akulturacyjny a rozwijanie interkulturowej kompetencji komunikacyjnej, Neofilolog 46(2)/ 2016, s. 219-231.

Janowska, I. (2015). Certyfikacja języka polskiego jako obcego: problemy i wyzwania. Bilans dziesięciolecia, w: J. Sujecka-Zając (red.), Ewaluacja biegłości językowej. Od pomiaru do sztuki pomiaru (s. 83-95). Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Janowska, I. (2015), Tâche, un concept-clé de la perspective actionnelle, w: M. Sowa (red.) Enseignement/apprentissage du français face aux défis de demain. (s. 83-94). Lublin: Werset.

Janowska, I. (2015). Kompetencja komunikacyjna a glottodydaktyka. LingVaria 2 (20), 41-54.

Janowska, I., Rabiej, A. (2014). Zadanie jako forma wspierania refleksyjnego nauczania gramatyki, Neofilolog 43/2, 143-154.

Janowska, I, (2014). Jak oceniać ustne działania językowe uczących się? Ewaluacja wypowiedzi ustnej w podejściu ukierunkowanym na działanie w: A. Mielczarek, A. Roter-Bourkane, M. Zduniak-Wiktorowicz (red.), Nauczanie kultury i języka polskiego jako obcego. Sukcesy, problemy, wyzwania, (s. 27-238). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Janowska, I. (2011). Profil dorosłego uczącego się języka polskiego jako obcego, czyli kto, gdzie, dlaczego i w jaki sposób uczy się języka polskiego w naszym kraju?. Neofilolog 37, 75-86.

Janowska, I. (2009). Perspektywa zadaniowa w nauczaniu/uczeniu się języków obcych w: W. Miodunka, A., Seretny (red.). W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku (s. 35-50). Kraków: Wydawnictwo UJ.

Janowska, I. (2006). Przygotowanie kursu językowego. Programy nauczania. w: E. Lipińska, A. Seretny (red.), Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego (s. 155-175). Kraków: Universitas.


Janowska, I. (2004). Refleksyjne nauczanie gramatyki. Języki Obce w Szkole 6, 40-48.

Janowska, I. (1999). Tekst literacki w nauce języka obcego – bogactwo języka, wielość interpretacji, uczuć i emocji. Języki Obce w Szkole 3, 227 – 238.

Pełna lista publikacji

 

Recenzje w przewodach doktorskich

1) Rozprawa doktorska mgr Marleny Deckert pt. Texte littéraire en classe de langue. Développer la compétence discursive lecto-scripturale en classe de français langue étrangère à travers les textes littéraires, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Urszuli Paprockiej-Piotrowskiej, Wydział Humanistyczny KUL, 2013.

2) Rozprawa doktorska mgr Marty Śliwińskiej pt. Językowo-kulturowy a tekstowy obraz Francji utrwalony w felietonach Ludwika Stommy (na przykładzie tekstów zamieszczonych w „Polityce” w latach 2000-2010), napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Kurek, Wydział Polonistyki UJ, 2014.

3) Rozprawa doktorska mgr Dominiki Bucko pt. Strategie czytania hipertekstu podejmowane przez uczących się języka polskiego jako obcego podczas realizacji zadań, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Władysława Miodunki, Wydział Polonistyki UJ, 2014.

4) Rozprawa doktorska mgr. Sebastiena Ducourtioux pt. Tâche multimedia dans l’enseignement hybride du FLE, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Sujeckiej-Zając, Wydział Neofilologii UW, 2015.

5) Rozprawa doktorska mgr Agnieszki Wróblewskiej pt. Le français et le polonais L(s)2: classes sémantiques des verbes mobilisés, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Urszuli Paprockiej-Piotrowskiej Wydział Humanistyczny KUL, 2016.

6) Rozprawa doktorska mgr Kamili Kubackiej pt. Komunikacja werbalna lektora na lekcji języka polskiego jako obcego, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Zarzyckiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2018.

7) Rozprawa doktorska mgr Katarzyny Małeckiej-Kujunxhiu pt. Od wiedzy deklaratywnej do proceduralnej w nauczaniu/uczeniu się języka obcego, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Sujeckiej-Zając, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski, 2019.


UCZESTNICTWO W GRANTACH

Testowanie i ocenianie biegłości językowej uczniów szkół polonijnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej RP, 2017, uczestnik projektu.

Przygotowanie opracowania porównawczego podejścia do analizy zdania dla języków francuskiego i polskiego (składniowej gramatyki kontrastywnej) przeznaczonego dla nauczycieli, tłumaczy, uczniów, studentów, badaczy zajmujących się nauką o języku oraz dydaktyką języków obcych, Wallonie-Bruxelles International & Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RP, 2014 – 2016, uczestnik.

Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli  oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży - Nauczyciel polonijny wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej RP, 2015, uczestnik.

Polski Ośrodek Naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie. Edukacja Polonii i Polaków w Wielkiej Brytanii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2013, uczestnik.

„www.praktyki.wh.umcs” – Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS, Unia Europejska, 2013, uczestnik.

Podejście zadaniowe w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji RP, 2006 – 2008, kierownik.