Dr Agnieszka Rabiej

Stanowisko: adiunkt

Inne pełnione funkcje: Kierownik studiów podyplomowych  Nauczanie języka polskiego jako obcego


Dr Agnieszka Rabiej – absolwentka filologii polskiej (2001) oraz studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki UJ (2007). Wykładowca języka i kultury polskiej w Trinity College w Dublinie (2003-2005). Ekspert MEN w pracach nad Podstawą programową dla uczniów szkół polskich uczących się za granicą (Warszawa 2010). Sekretarz studiów podyplomowych Nauczanie języka i kultury polskiej jako drugich w Londynie, prowadzonych przez UJ i PUNO (2012-2014). Zastępca dyrektora Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ (2012). Egzaminator języka polskiego jako obcego z ramienia Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości JPJO. Wieloletni współpracownik organizacji polonijnych w świecie (Academic Quality Council
w Chicago, Centrala Polskich Szkół Dokształcających w NJ, Zrzeszenie Przedszkoli Polskich w Ameryce, Kongres Oświaty Polonijnej).
Specjalizuje się w nauczaniu/uczeniu się języka polskiego jako drugiego/obcego dzieci
i młodzieży polskiego pochodzenia oraz uczniów imigranckich w Polsce. Prowadzi zajęcia z obcokrajowcami, studentami studiów II stopnia i studiów podyplomowych oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli w Polsce i za granicą.
Członek Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych.

 

Strony WWW

Agnieszka Rabiej w USOSWeb


Prace redakcyjne

Rabiej, A., Marczyńska, H., Zaręba, B. (red.) (2011). 40 koncepcji dobrych lekcji: scenariusze lekcji języka polskiego jako obcego, wydanie CD, Kraków: Universitas.

Rabiej, A., Janowska, I., Lipińska, E., Seretny, A., Turek, P. (red.) (2011). Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2. Kraków: Księgarnia Akademicka. [216 stron]

Inne wybrane publikacje

Rabiej, A. (2017). Edukacja włączająca wobec różnorodności językowej i kulturowej uczniów, W A. Janus-Sitarz (red.), Każdy uczeń jest ważny: indywidualizacja na lekcji języka polskiego, Kraków: towarzystwo Autorów i Wydawców Uniwersytetu Jagiellońskiego, 217-238.

Rabiej, A. (2017). Czytanie jako umiejętność kluczowa w nauce języka poprzez treść u dzieci dwujęzycznych. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców 24, 261-273.

Rabiej, A. (2017). Czytanie jako sposób na rozwijanie i wychowanie dzieci (nie tylko) dwujęzycznych, Języki Obce w Szkole 3, 54-61.

Rabiej, A. (2016). Znalezione w przekładzie. Rola języka pierwszego w nauczaniu języka drugiego/obcego, W A. Seretny, E. Lipińska (red.), Tłumaczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [w druku]

Rabiej, A. (2015). Kształcenie i rozwijanie kompetencji fonologicznej i leksykalnej uczniów, W  I. Janowska, A. Rabiej (red.), Zeszyty Edukacyjne. Kształcenie językowo-przedmiotowe w szkole polonijnej. Materiały z kursu doskonalenia zawodowego „Nauczyciel polonijny wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych", Kraków (lipiec 2015), Chicago (wrzesień 2015), Kraków: Societas Vistulana. [w druku]

Rabiej, A. (2015). Kształcenie i rozwijanie kompetencji gramatycznej uczniów, W  I. Janowska, A. Rabiej (red.), Zeszyty Edukacyjne. Kształcenie językowo-przedmiotowe w szkole polonijnej. Materiały z kursu doskonalenia zawodowego „Nauczyciel polonijny wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych", Kraków (lipiec 2015), Chicago (wrzesień 2015), Kraków: Societas Vistulana. [w druku]

Rabiej, A., Janowska I. (2015). Psychologiczne podstawy dydaktyki wielojęzyczności, W  I. Janowska, A. Rabiej (red.), Zeszyty Edukacyjne. Kształcenie językowo-przedmiotowe w szkole polonijnej. Materiały z kursu doskonalenia zawodowego „Nauczyciel polonijny wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych", Kraków (lipiec 2015), Chicago (wrzesień 2015), Kraków: Societas Vistulana. [w druku]

Rabiej, A. (2016). Podejścia do błędów i ich poprawy we współczesnej glottodydaktyce. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców 22. [w druku]

Rabiej, A. (2015). Nowa krajowa polityka edukacyjna wobec Polonii. Poradnik Językowy 8, 112-131.

Rabiej, A., Janowska, I. (2014). Zadanie jako forma wspierania refleksyjnego nauczania gramatyki. Neofilolog 43. Tom 2. Podsystemy języka w praktyce glottodydaktycznej, M. Gajos (red.), Poznań – Łódź, 143-154.

Rabiej, A. (2013). Co motywuje i demotywuje dzieci do nauki języka polskiego za granicą, Języki Obce w Szkole 3, 48-53.

Rabiej, A. (2008). Postawy i preferencje językowe młodszych uczniów szkół polonijnych. W W.T. Miodunka, A. Seretny (red.). W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 481-490.

Rabiej, A. (2006). Oczekiwania nauczycieli i rodziców wobec szkoły polonijnej. W K. Gąsowska, M. Mazińska-Szumska (red.). Oświata polonijna na początku XXI wieku. Stan i perspektywy. Kraków: Księgarnia Akademicka, 217-232.


Wybrane podręczniki


Rabiej, A., Szelc-Mays M., Dębski R. (2016). Czytam, bo lubię! I read and I like it! T.1. Kraków: Wydawnictwo Avalon. [44 strony]

Rabiej, A., Dębski R., Szelc-Mays M. (2016). Czytam, bo lubię! I read and I like it! Program wczesnej nauki czytania wraz z poradnikiem dla rodziców i nauczycieli dzieci dwujęzycznych. Early Reading Program and Handbook for Parents and Teachers of Bilingual Children Kraków: Wydawnictwo Avalon. [31 stron]

Rabiej, A. (2011). Lubię czytać po polsku! 1. Teksty i ćwiczenia do nauki języka polskiego jako drugiego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Fogra.

Rabiej, A. (2010). Lubię polski! 2. Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci. Kraków: Oficyna Wydawnicza Fogra.

Rabiej, A. (2009). Lubię polski! 1. Poradnik dla nauczyciela. Kraków: Oficyna Wydawnicza Fogra.

Pełna lista publikacji


Udział w grantach

Testowanie i ocenianie biegłości językowej uczniów szkół polonijnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej 2017, kierownik zespołu.

Edukacja dla dwujęzyczności – system wsparcia przedszkoli polskich za granicą i rodzin polskiego pochodzenia, Kancelaria Senatu RP 2016, kierownik zespołu.

Nauczyciel polonijny wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej 2015, członek zespołu.

Polski Ośrodek Naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie. Studia podyplomowe "Nauczanie języka polskiego i kultury polskiej jako drugich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2012-2014.

Nauczyciel polonijny wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej 2015.