Dr Tamara Czerkies

Stanowisko: adiunkt

Tamara Czerkies jest absolwentką filologii polskiej UJ oraz studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego w UJ (2003). Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2011 roku, za rozprawę pt. Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego ze szczególnym uwzględnieniem sprawności pisania napisaną pod opieką naukową Prof. dr hab. W. T. Miodunki.
Od września 2014 do sierpnia 2016 pracowała jako profesor goszczony w Hankuk University of Fireign Studies w Seulu, prowadząc wykłady z literatury i kultury polskiej oraz nauczając języka polskiego studentów koreańskich. W roku akademickim 2013/2014 prowadziła wykłady w Londynie dla studentów studiów podyplomowych o specjalności Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego i Dziedziczonego w ramach współpracy pomiędzy Londyńskim Państwowym Uniwersytetem na Obczyźnie a Uniwersytetem Jagiellońskim. W latach 2005/2007 nauczała języka polskiego oraz kultury polskiej i prowadziła wykłady w Uniwersytecie Trynity College w Dublinie. W roku 2010, 2011 i 2012 prowadziła warsztaty organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli języka polskiego jako obcego z zagranicznych ośrodków akademickich.
Jej zainteresowania skupiają się na pojęciach dyskursu oraz tożsamości kulturowej wzmacnianej przez kontakt z literaturą. Jest autorką monografii (2012) pod tytułem Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej) oraz artykułów poświęconych temu zagadnieniu publikowanych w czasopismach oraz w tomach po konferencjach naukowych. Opracowała autorski model nauczania języka polskiego jako obcego dla poziomu B.2 z wykorzystaniem polskich tekstów literackich.

 

Strony WWW

Tamara Czerkies w USOSWeb

Książki:

Czerkies T. (2012): Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej), seria Biblioteki Lingwariów, Glottodydaktyka, t.2, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków, ss. 198.

Inne wybrane publikacje:

Publikacje w czasopismach:

Czerkies T. (2014):  Finding the third place (literature and language teaching), in: East European and Balkan Studies, No.38/6/2014, pp. 79-109, ISSN: 1229-442X.

Czerkies T. (2011): Tekst literacki w podejściu zadaniowym. Wykorzystanie literatury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: Języki Obce w Szkole, nr 3/2011, s. 7-11.

Czerkies T. (2008): Własnym głosem, czyli jak studenci czytają tekst literacki na zajęciach języka polskiego jako obcego i jak na niego reagują?, w: Języki Obce w Szkole, nr 5/2008, s. 58-64.

Czerkies T. (2007): Kształcenie kompetencji literackiej na lekcjach języka polskiego jako obcego, czyli rzecz wyobraźni, w: Języki Obce w Szkole, nr 3/2007, s. 52-58.

Czerkies T. (2006): Ukryte między wierszami, w: Języki Obce w Szkole, nr 6/2006, s.70-77.

Teksty zamieszczone w pracach zbiorowych:

Czerkies T. (2014): Strategie uwodzenia tekstem. O odpowiedzialnej lekturze literatury podczas zajęć na przykładzie języka polskiego jako rodzimego oraz jako języka obcego, „Postscriptum Polonistyczne" 2014, nr 1 (13), s. 27-46

Czerkies T. (2012): O budowaniu tożsamości uczącego się, w: Паланiстыка. Полонистика. Polonistyka 2012, Wydawnictwo "Медысонт", red. A. Kiklewicz, S. Ważnik, Mińsk, 2012 ,s. 451-467.

Czerkies T. (2012): Kultura jako przestrzeń ścierających się dyskursów i negocjowania znaczeń. O nauczaniu języka polskiego jako obcego opartym na etnografii mówienia oraz filozofii konfliktu, w: Glottodydaktyka polonistyczna a lingwistyka kulturowa, red. G. Zarzycka, "Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców" nr 19/2012, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 23-34.

Publikacje w tomach po konferencjach międzynarodowych:

Czerkies T. (2015): Strateg, świadek iluminacji czy sługa użyteczny? O roli nauczyciela podczas spotkań cudzoziemców z literaturą polską, w: Spotkania polonistyk trzech krajów-Chiny, Korea, Japonia – Rocznik 2014/2015, red. K. Morita, Tokio, s. 234-252.

Czerkies T. (2013): Wykorzystanie tekstu literackiego na zajęciach języka polskiego jako obcego (punkt widzenia nauczycieli oraz studentów), w: Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin, t. I, s.155-184.

Czerkies T. (2013): Polonocentryzm jako niezbywalny element tożsamości (o etnocentryzmie, etnorelatywizmie, akulturacji oraz kulturach centrum i peryferii), w: Sukcesy, problemy, wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. A. Mielczarek, A. Roter-Bourkane, M. Zduniak-Wiktorowicz, Poznań WPTPN, s. 37-49.

Czerkies T. (2011): Wykorzystanie tekstu literackiego na zajęciach języka polskiego jako obcego (motywy i oczekiwania studentów), w: Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 3, red. B. Grochala, M. Wojenka-Karasek, Wydawnictwo UŁ, s. 113-128.

Czerkies T. (2010): Wyzwalanie wyobraźni. O korzyściach płynących z wykorzystania tekstu literackiego na zajęciach języka polskiego jako obcego, w: Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego-2, red. G. Zarzycka, G. Rudziński, Wydawnictwo UŁ, s. 405-414.

Czerkies T. (2008): Rozwijanie kompetencji literackiej - teksty prozatorskie na zajęciach języka polskiego jako obcego, w: W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, tom pod red. W. Miodunki, A. Seretny, Wydawnictwo UJ, s. 255-263.

Pełna lista publikacji >>