Historia

Katedra Języka Polskiego jako Obcego istnieje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2005 roku i stanowi bezpośrednią kontynuację Zakładu Językoznawstwa Stosowanego do Nauczania Języka Polskiego jako Obcego powstałego w 1980 r. w Instytucie Badań Polonijnych UJ, w miejsce Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców działającego w uniwersytecie od 1965 roku.

W intencji ówczesnego Kierownika Zakładu doc. dra W. Miodunki zmiana nazwy ze Studium Języka Polskiego na Zakład Językoznawstwa Stosowanego miała podkreślić znaczenie badań naukowych dla rozwoju i unowocześnienia nauczania polszczyzny jako języka obcego oraz drugiego. Zgodnie z przyjętym założeniem pracownicy Zakładu prowadzili badania i zdobywali stopnie naukowe, z drugiej strony byli lektorami języka polskiego jako obcego. W ten sposób, dzięki rozszerzeniu profilu działalności oraz prowadzonej konsekwentnie przez wiele lat polityce kadrowej, istniejąca obecnie na Wydziale Polonistyki Katedra Języka Polskiego Jako Obcego może pochwalić się 13 doktoratami oraz 8 habilitacjami swoich pracowników.

Aktualny program badawczy jednostki charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem zagadnień podejmowanych przez pracowników. Obok badań o charakterze glottodydaktycznym, które dotyczą problemów uczenia się i nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w Polsce oraz za granicą, przedmiotem zainteresowania są także tematy z zakresu wielojęzyczności polsko-obcej (indywidualnej i grupowej) oraz kontaktów językowych polsko-obcych.
Działalność dydaktyczna obejmuje koordynację oraz nauczanie w ramach kierunku „Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego" oraz „Logopedia", jak również na studiach podyplomowych z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. Ponadto pracownicy Katedry prowadzą liczne wykłady, seminaria oraz konwersatoria na innych kierunkach i specjalizacjach oferowanych przez Wydział Polonistyki, przede wszystkim  w ramach kierunku studiów pierwszego stopnia „Język polski w komunikacji społecznej".

Artykuł z Biuletynu Polonistycznego